Reklamačný poriadok

Ubytovacie zariadenia: KAPINA.SK ( Dom Marko a apartmán Natália, Dom Jasná, Dom Marína,
Dom Adrián, Chalupa č.13, Chata pod Lesom Kvačany


Sídlo a prevádzkovateľ: Ing. Daniel Kapina, Liptovská Sielnica 132, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO:
33027021, DIČ: 1021786414


Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných ubytovacích
služieb v ubytovaní v rezorte KAPINA, vydávame v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka tento
reklamačný poriadok:


1. Právo zákazníka na reklamáciu


V prípade, ak sú zákazníkovi poskytované ubytovacie služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako
to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.


2. Uplatnenie reklamácie
Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť
prípadnú reklamáciu ihneď, alebo bez zbytočného odkladu u vedúcej zariadenia, alebo inej poverenej
zodpovednej osoby. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri
uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra, účet z
registračnej pokladne....) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Vedúci zariadenia alebo iný
zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do knihy prianí a sťažností s uvedením
objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zariadenia alebo ním poverený pracovník je povinný po
starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak
sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu poskytnutej služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.


3. Lehoty na uplatnenie reklamácií
Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, alebo bez zbytočného odkladu.


4. Chyby odstrániteľné
Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie
nedostatkov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Zariadenie je povinné vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže
namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby, alebo ak sa vada týka len súčasti služby,
výmenu súčasti, ak tým zariadeniu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo
závažnosť vady.


5. Chyby neodstrániteľné
V prípade, že z jednostranného rozhodnutia zariadenia dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti
potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo
na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a
ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má zákazník právo na
výmenu služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, a zákazník s
tým súhlasí, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny služby (zľavu z ubytovania).


6. Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie
Je vhodné, aby sa zákazník osobne zúčastnil vybavovania reklamácie, podal objektívne informácie
týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha reklamovanej služby, musí zákazník umožniť
pracovníkom zariadenia prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby
bolo možno presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.


7. Možnosť riešenia sporu podľa zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil
jeho práva. V súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov má spotrebiteľ právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho
riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní
odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov;
možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je
možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/. Ak sú na alternatívne
riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich
podá návrh, má spotrebiteľ. Spotrebiteľ podáva návrh spôsobom určeným podľa § 12 zákona č.
391/2015Z.z. Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné
informácie o inštitúte alternatívneho riešenia sporov (vrátane kontaktov a formulárov pre podanie
návrhu). Spotrebiteľ má možnosť riešiť spory prostredníctvom platformy pre riešenie sporov on-line,
ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr


Zodpovedný vedúci: Ing. Daniel Kapina
Dňa: 01.01.2022

menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram