Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Domového poriadku a zmluvy medzi
prevádzkovateľom a zákazníkom.


Zmluvné strany
- Prevádzkovateľ: Ing. Daniel Kapina, Liptovská Sielnica 132, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO:
33027021, DIČ: 1021786414
- Zákazník: fyzická, alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa
Zmluvný vzťah, osobné údaje
- Vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb poskytovaných
prevádzkovateľom
- Prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu, riadne a za
dohodnuté ceny.
- Zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu najneskôr pri
nástupe na pobyt, dodržiavať tieto všeobecné zmluvné podmienky a domový poriadok.
- Potvrdením rezervácie zákazník prejavuje svoj súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými
podmienkami a ubytovacím poriadkom.
- V prípade porušenia všeobecných zmluvných podmienok alebo ubytovacieho poriadku
zákazníkom je prevádzkovateľ oprávnený zákazníkovi odoprieť ďalšie služby, zároveň
zákazník stráca nárok na vrátenie zálohovej platby a je povinný uhradiť sumu za vopred
dohodnuté služby (po odrátaní zálohovej platby).
- Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho
aktuálnom znení.


ZMLUVNÉ PODMIENKY, REZERVÁCIA, PLATOBNÉ PODMIENKY


- Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté
služby značky Kapina vyplývajú z platného cenníka. Cenník je generovaný dynamicky na
základe obdobia pobytu, aktuálnej obsadenosti, dĺžky pobytu, počtu osôb a počtu detí.
- Pre zákazníka je však záväzná tá cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie či e-mailovej
ponuke.
- V prípade neuhradenia zálohovej platby v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený
rezerváciu zrušiť a od zmluvy odstúpiť.
- V prípade že dôjde k poruche systému na výpočet ceny pobytu, si prevádzkovateľ vyhradzuje
právo kontaktovať bezodkladne klienta a dohodnúť správnu cenu, klient má právo na storno.


PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA


- Zákazník má právo na riadne poskytnutie služieb ním objednaných v dohodnutom rozsahu.
- Zákazník má právo na zrušenie využívania služieb kedykoľvek odstúpením od zmluvy podľa
platných storno podmienok prislúchajúcich ku konkrétnej rezervácii.
- Zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad počas
využívania služieb.
- Cudzí štátny príslušník je pri nástupe na pobyt povinný vyplniť tlačivo o hlásení pobytu,
občan SR vpisuje osobné údaje do knihy ubytovaných hostí.
- Nájdené veci sa uskladňujú v dome po dobu 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety
likvidujú


PROCES REZERVÁCIE


- Záväzná rezervácia musí byť potvrdená prevádzkovateľom elektronickou formou, kde je jasný
dátum, počet osôb a cena. Rezervácia sa môže uskutočniť zálohou (50% z celkovej ceny),
alebo dohodou priamo s prevádzkovateľom. Pri záväznej rezervácii má prevádzkovateľ právo
vyzvať klienta o zaslanie osobných údajov dôležitých pre legislatívne povinnosti v súlade
s ochranou osobných údajov.
- Prevádzkovateľ spravidla posiela zákazníkovi základné informácie o dome a apartmáne
elektronickou formou
- Prevádzkovateľ môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať až do 100% z plnej
ceny ubytovania.
- Neskoré odovzdanie izby sa musí hlásiť vopred prevádzkovateľovi.
- Check-in sa musí hlásiť vopred elektronickou, alebo telefonickou formou. Následne sa
zákazníkovi posielajú elektronické prístupové kódy do objektu a apartmánu.


STORNO PODMIENKY


- Hosť zaplatí 50 % z celkovej ceny pobytu v prípade zrušenia rezervácie do 30 dní a 100 %
celkovej ceny v prípade zrušenia rezervácie v priebehu 30 dní pred príchodom.


VŠEOBECNÉ PODMIENKY


- Pobyt zákazníka v rezorte ďalej upravuje domový poriadok, ktorý je pre hostí záväzný.
- Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia
slovenským právnym poriadkom.


ZRUŠENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE


- Zákazník je oprávnený kedykoľvek od dohody o poskytovaní služieb odstúpiť. Odstúpenie
nastane dňom doručenia alebo oznámenia o odstúpení. Zákazník je v tomto prípade povinný
uhradiť prevádzkovateľovi storno poplatok, ktorý bude uhradený pri odstúpení, alebo
odpočítaný od uhradenej zálohy. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu a
rezerváciu bezdôvodne zrušiť. V tomto prípade obdrží zákazník peniaze za dohodnuté služby
neodkladne a bez zbytočného odkladu v plnej výške späť. Zároveň nemá zákazník nárok na
žiadne ďalšie náhrady.
- V prípade, že zákazník počas pobytu zruší časť pobytu, alebo nevyčerpá objednané služby,
nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
- Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ zákazník poruší všeobecné zmluvné
podmienky alebo domový poriadok. V takomto prípade nemá zákazník nárok na finančnú
náhradu za nevyčerpané služby.


REKLAMAČNÝ PORIADOK


- Reklamácie sa vybavujú počas pobytu hosťa. Nie je možné reklamovať ubytovaciu službu po
ukončení pobytu. Ak je požiadavka hosťa oprávnená, bude mu poskytnutá zľava a peniaze
budú vrátené podľa typu platby, ktorý vykonal.
Všeobecné obchodné podmienky platia pre zákazníkov v rezorte Kapina.
Vstupujú do platnosti dňa 01.01.2022 a nadobúdajú účinnosť v momente odoslaním žiadosti o
rezerváciu.

menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram