Ochrana údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je
Ing. Daniel Kapina, Liptovská Sielnica 132, 032 23 Liptovská Sielnica, IČO: 33027021, DIČ:
1021786414 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).
Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z, o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutých osôb Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len
„Zákon“).

V súvislosti so svojou činnosťou spracúvame osobné údaje na rôzne účely. Poväčšinou spracúvanie
osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na zákonných právnych základoch: – plnenia zmluvy alebo
predzmluvných opatrení, – plnenia našej zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu; – splnenia
úlohy realizovanej vo verejnom záujme, – naplnenia našich legitímnych oprávnených záujmov pokiaľ
nad týmito záujmami neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby, – ak je to nevyhnutné na
ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. V ostatných
prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorý môže
dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ
spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu zmluvy, a to výlučne v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy.
Prevádzkovateľ spracováva za účelom riešenia podnetov, vybavovania nedostatkov a ankiet osobné
údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu oprávneného záujmu alebo súhlasu dotknutej osoby,
a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, ktorých spracovanie je
potrebné na dosiahnutie uvedeného.
V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia Prevádzkovateľa oznámi
Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné údaje Prevádzkovateľom spracované v
nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia
žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe).
Osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ za účelom
- fakturácie dodávaných služieb
- zasielania mailových ponúk produktov prevádzkovateľa
- legislatívnych povinností spojených s poskytovaním ubytovacích služieb
Osobné údaje prevádzkovateľ neposkytne tretím osobám, s výnimkou:
- poskytovania služieb v oblasti účtovníctva
- Eggresh s.r.o., Podjavorinskej 3384/3, Poprad 058 01
poskytovanie služieb spojených s odborným mentoringom v oblasti cestovného ruchu
- Marketinogých agentúr alebo:
Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov, prostredníctvom
profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia dotknutej osoby na fun page
Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram). V takomto
prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného
vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a
jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti)
spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom
spracúvania osobných údajov pre účely je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa
do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné
údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania
výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek
odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto
osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej
osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa
odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné
údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu
nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia
právnych nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov).

3. Doba uchovania osobných údajov:

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v
bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po
dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do
odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať,
ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní
osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).
Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné
údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracovávané do podania
námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď
jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ
sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom:
- dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné
technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním
návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),
- prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných
Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb
Prevádzkovateľa,
- v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom
Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom
poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

5. Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na
základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v
kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej
osoby týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so zreteľom
na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.
V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu súhlasu
dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré
poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte,
ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred
uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky
na práva iných osôb.
Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných
údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak:
1. sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
2. na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z
právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
3. dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na
spracovanie osobných údajov alebo
4. osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak
spracúvali alebo
5. po uplynutí času uchovania osobných údajov.
Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie
osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:
1. uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
2. uplatnenie práva na informácie,
3. plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
4. uplatnenie právneho nároku
5. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel
podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných
údajov,
2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to
až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi dotknutej osoby.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých
prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak
sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v
akom súvisí s priamym marketingom.
Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo na podanie
návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá
osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním
súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho
odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na
adrese info@kapina.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je uvedená v sekcii 1

menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram